Kontrolky vozidla – význam

Kontrolka parkovacej brzdy
Upozorňuje na zatiahnutú parkovaciu brzdu. Pred rozjazdom je nutné uvolniť páku ručnej brzdy. V prípade elektronickej ručnej brzdy je potrebné stlačiť pedál brzdy a príslušné tlačidlo. Niektoré vozidla majú elektronickú ručnú brzdu nastavenú tak, že sa deaktivuje pri rozjazde automaticky.

brake_trouble_indicator_

Kontrolka bŕzd
Kontrolka svieti ak je zatiahnutá ručná brzda (ak nie je samostatná kontrolka park. brzdy) alebo ak je v brzdovom systéme málo kvapaliny. Ak kontrolka svieti aj po uvoľnení parkovacej brzdy, je potrebné okamžite zastaviť a skontrolovať hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke. Nádržka má obyčajne žlté viečko, žltá je aj brzdová kvapalina. Nádržka sa nachádza v blízkosti posilňovača bŕzd (veľký plochý valec). Ak klesla hladina pod rysku MIN, je nutné kvapalinu doliať pod úroveň MAX. Ak nemáte kvapalinu na doliatie, je lepšie vozidlo odparkovať a zavolať servis. Ak je kvapaliny dosť, ale kontrolka stále svieti alebo bliká, možno v jazde opatrne (pomaly) pokračovať do najbližšieho servisu. Pri jazde však treba mať na pamäti, že brzdy vykazujú chybové hlásenie a treba ich funkčnosť neustále preverovať opatrným brzdením. Niekedy sa spolu s kontrolkou bŕzd rozsvieti aj kontrolka žltého symbolu ABS.

charge_system_trouble_indicator

Kontrolka akumulátora
Ak svieti kontrolka aj po naštartovaní motora, nedobíja sa akumulátor. Na príčine je buď  chybný alternátor, regulátor napätia alebo spadnutý či roztrhnutý hnací remeň alternátora. V takomto prípade treba podľa možností vypnúť všetky spotrebiče (svetlá, audio, vyhrievanie sedadiel, okna, atď.) a zájsť do najbližšieho servisu. Pri takejto jazde však treba pozorne sledovať teplotu/kontrolku chladiacej kvapaliny a ak sa rozsvieti, treba okamžite zastaviť a vypnúť motor. Často krát totiž poháňa alternátor ten istý remeň, ktorý poháňa aj vodnú pumpu.

oil_trouble_indicator

Kontrolka tlaku motorového oleja
Tlak oleja v motore nedosahuje požadovanú úroveň. Buď je oleja málo alebo je porucha na mazacom systéme motora. Je nutné okamžite zastaviť a vypnúť motor. Treba skontrolovať hladinu oleja pomocou mierky. Ak je hladina oleja nízka (pod spodnou ryskou mierky), treba ho doliať na požadovanú úroveň. Musíte použiť taký, aký predpisuje výrobca auta. To znamená, dolievať možno len olej, ktorý spĺňa požadované parametre akými sú napr. viskozita SAE (5W-30, 5W-40, 10W-40, atď.). Ak kontrolka svieti aj potom, treba vypnúť motor a zabezpečiť odťah vozidla do servisu.

low_oil_level_symbol_

Kontrolka nízkej hladiny motorového oleja
Kontrolka svieti, ak množstvo motorového oleja kleslo pod požadovanú úroveň. Nie je nutné prerušiť jazdu, ale je potrebné v krátkom čase doliať motorový olej. Niekedy sa môže stať, že kontrolka nesvieti, ale bliká, čo znamená že je chybný snímač hladiny oleja.

temperature_indicator

Kontrolka teploty alebo nízkej hladiny chladiacej kvapaliny
Motor sa prehrieva, čo značí jeho preťaženie alebo chýbajúcu chladiacu kvapalinu. Je nutné zvoľniť tempo a pustiť kúrenie na maximum. Ak po minúte kontrolka nezhasne, treba vypnúť motor a skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny. Otvoriť vyrovnávaciu nádržku a doliať kvapalinu však môžete až keď motor vychladne na cca 60 stupňov, čo znamená 15-30 minút podľa teploty vzduchu. Horúca voda je totiž pod tlakom a pri otvorení sa môžete obariť. Chladiaca kvapalina má väčšinou červenú farbu. Ak je hladina pod ryskou, treba kvapalinu doliať. Ak nie je po ruke originál zmes alebo destilovaná voda, núdzovo sa môže použiť aj obyčajná voda. V prípade väčšieho množstva doliatia destilovanej či obyčajnej vody je následne potrebné zájsť do servisu, kde sa chladiaci systém správne doplní nariedenou zmesou vody a mrazuvzdorného prostriedku a taktiež prekontroluje dôvod úniku vody. Únik chladiacej kvapaliny môže byť zapríčinený netesným vodným čerpadlom, hadicami, trhlinami v chladiči alebo prasknutou či netesnou hlavou valcov. V tom prípade sa po nejakom čase kontrolka znova rozsvieti a poruchu (únik) bude potreba opraviť. Prehriatie chladiacej kvapaliny môže niekedy (v horúcom počasí, jazde v kolóne) spôsobiť aj nefunkčný ventilátora chladiča. Niekedy je na vine poistka, niekedy porucha samotného ventilátora.

air_bag_indicator

Kontrolka airbagu
Systém airbagov vykazuje poruchu. Buď je chyba v elektronike alebo kontakte. Ak sa jedná o krátkodobý výpadok elektroniky, airbag je väčšinou funkčný. V prípade prerušenia kontaktu je ale airbag nefunkčný. Hrozí riziko, že airbagy pri náraze nevystrelia alebo veľmi zriedka, ale môže sa stať, že vystrelia samovoľne. Je teda nutné vozidlo odviesť do servisu a skontrolovať. Kontrolka má žltú alebo červenú farbu.

seat_belt_reminder_symbol

Kontrolka bezpečnostných pásov
Jeden alebo viacerí pasažieri nie sú pripútaní. Okrem červenej kontrolky nepripútanie upozorňuje aj pípavý zvukový signál.

distance_warning_indicator

Kontrolka odstupu
Rozsvietená kontrolka upozorňuje na malú vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla. Vpredu idúce vozidlo buď začalo spomaľovať alebo vaše vozidlo ide príliš rýchlo. Je potrebné spomaliť a dodržiavať primeraný odstup.

check_engine_light

Kontrolka riadiacej jednotky alebo riadenia motora
Ak kontrolka svieti, signalizuje to poruchu zapaľovania, vstrekovania paliva, čistenia výfukových plynov, nefunkčný snímač kľukového či vačkového hriadeľa a niekedy aj poruchu riadenia automatickej prevodovky. Ak sa jedná o dočasnú príčinu (napr. náhodná chyba, nekvalitné/nevhodné palivo), kontrolka po čase sama zhasne. Ak sa však jedná o trvalú poruchu, kontrolka stále svieti. Vo väčšine prípadov sa s autom dá jazdiť, diagnostika motora je ale potrebná čo najskôr. Pri niektorých poruchách spadne vozidlo do núdzového režimu – pokles výkonu motora a je nutné urýchlene navštíviť servis. Aj keď vozidlo naoko jazdí dobre, ignorovať svietiacu kontrolku sa neoplatí. Môže sa napríklad stať, že sa poškodí katalyzátor.

epc_indicator

Kontrolka EPC – Electronic Pedal Control
Keď svieti táto kontrolka, signalizuje to poruchu buď v škrtiacej klapke alebo priamo elektronického pedálu plynu. Niekedy sa však stane, že kontrolka sa rozsvieti aj v prípade, ak odišiel spínač brzdových svetiel (ostanú svietiť alebo nesvietia) alebo je skorodovaný konektor káblovačky motora.

glow_plug_symbol_indicator

Kontrolka žeravenia
Signalizuje predhrev dieselového motora, to znamená žeraviace sviečky (žhaviče) sú v činnosti. Po zhasnutí kontrolky treba čo najskôr (okamžite) naštartovať motor. Ak kontrolka nezhasne, ale svieti aj počas jazdy, môže byť chybný elektronický pedál, okruh žeravenia, čerpadlo (snímač polohy elektronického šupátka, ventil začiatku vstreku) alebo chyba riadiacej jednotky motora. Ak kontrolka bliká chyba je v spínači pedálu bŕzd.

steering_trouble_indicator

Kontrolka posilňovača riadenia
Táto kontrolka signalizuje problém s posilňovačom riadenia. V prípade menšej poruchy sa posilňovací účinok zníži, v prípade väčšej nastane úplný výpadok posilňovacieho účinku. Volantom sa dá točiť, ale s vynaložením oveľa väčšej sily.

Diesel_Particulate_Filter_symbol

Kontrolka filtra pevných častíc DPF/FAP
Signalizuje problém s filtrom pevných častíc. Žltá kontrolka sa objaví keď sa jazdí prevažne na krátke vzdialenosti a DPF filter potrebuje nutne regeneráciu. Vtedy je potrebné absolvovať aspoň 15 minútovú jazdu mimo mesta, kde sa pokiaľ možno motor pohybuje v otáčkach medzi 1800 až 2500 ot/min. V prípade ignorovania kontrolky, motor spadne do núdzového režimu – obmedzený výkon a je nutné v krátkom čase navštíviť servis. Problémy s DPF filtrom výraznou mierou závisia na štýle jazdy. Neprospievajú mu krátke jazdy, kedy dochádza k prerušeniu regenerácie, čo znamená postupné upchávanie filtra. Ak sa teda často krát jazdí po meste a len na krátke trate (niekoľko kilometrov), je vhodné aspoň raz do týždňa absolvovať 30 a viac kilometrovú jazdu mimo mesto alebo po diaľnici, na ktorej bude pracovať motor pokiaľ možno v otáčkach 1800 – 2500 ot/min. Ak svieti kontrolka DPF filtra spolu kontrolkou žeravenia, jedná sa väčšinou o poruchu snímača diferenčných tlakov alebo teploty výfukových plynov.

vsc_slip_off_indicator

Kontrolka elektronického stabilizačného programu ESP
Ak sa kontrolka rozsvieti počas jazdy natrvalo, systém nefunguje. Buď sa jedná o poruchu niektorého zo snímačov alebo chybu priamo v riadiacej jednotke, ktorá je integrovaná spolu s ABS. Pri poruche vozidlo jazdí normálne, ale v prípade vzniku šmyku stabilizačný systém ESP nezasiahne. Ak sa kontrolka rozbliká počas jazdy, systém je v činnosti a aktívne zasahuje do riadenia v prípade vzniku potenciálne nebezpečnej situácie.

abs_indicator

Kontrolka protiblokovacieho brzdového systému ABS

Ak sa kontrolka rozsvieti počas jazdy natrvalo, systém nefunguje. Buď sa jedná o poruchu snímača otáčok alebo chybu priamo v ABS pumpe, ktorá je spolu s riadiacou jednotkou. V prípade poruchy vozidlo brzdí akoby ABS nemalo, čo znamená, že pri razantnom brzdení sa brzdy (kolesá) zablokujú a vozidlo môže dostať šmyk.

brake_pad_wear_warning

Kontrolka opotrebovania brzdových platničiek
Tento indikátor signalizuje opotrebenie brzdových platničiek. Pri rozsvietení je potrebné v priebehu pár dní (cca 1000-3000 km) vymeniť brzdové platničky.

headlamp_out_indicator

Kontrolka nefunkčnej/vypálenej žiarovky
Kontrolka signalizuje nefunkčnú žiarovku. Treba skontrolovať, ktorá žiarovka nesvieti a vymeniť ju za novú/dobrú toho istého druhu.

tire_pressure_monitor

Kontrolka tlaku v pneumatikách
Kontrolka informuje o nesprávnom tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách sa väčšinou monitoruje pomocou snímača otáčok ABS. Porovnávajú sa údaje o polomere a otáčkach kolies a ak sa medzi sebou výraznejšie líšia kontrolka sa rozsvieti. Kontrolka sa rozsvieti aj v prípade, ak boli vymenené kolesá, napr. zimné za letné a sú iných rozmerov a inak nahustené. Vtedy postačí nastaviť systém kontroly na novú hodnotu, napr. stlačením tlačidla cca 3 sekundy. Niekedy sa používa aj meranie pomocou snímača tlaku v pneumatike. Tento systém je síce presnejší, ale aj poruchovejší, a tak svietiaca kontrolka nezriedka informuje nie o zlom tlaku v pneumatike ale o poruche snímača.

windscreen-washer-low

Kontrolka nízkej hladiny vody v nádržke ostrekovača
V prípade rozsvietenia tejto kontrolky je potrebné iba doliatie zimnej či letnej kvapaliny (destilovanej vody) do nádržky ostrekovača. Viečko býva modrej farby a je na ňom zobrazený symbol fontánky.

Low_fuel

Kontrolka stavu paliva v nádrži
Ak svieti táto kontrolka, zvyčajne je v nádrži paliva len na cca 70-100 km.

water_in_fuel_indicator

Kontrolka vody v palive
S vozidlom je bezpečné jazdiť, ale voda by sa mala čo najskôr odstrániť. Dieselové motory majú v nádrži separátor, ktorý túto vodu odstraňuje a práve táto kontrolka signalizuje kedy je potrebný jeho servis. Ak sa ale kontrolka rozsvieti hneď po tankovaní, palivo môže byť znečistené. Akonáhle je to možné, motor musí byť vypnutý, nakoľko by sa mohol poškodiť vstrekovací systém.

transmission-fluid-temperature

Kontrolka teploty oleja v automatickej prevodovke
Kontrolka sa rozsvieti, ak teplota oleja prekročí prípustnú úroveň. Stáva sa to v prípade ťahania ťažkého prívesu, jazde v teréne alebo pri jazde s väčším bahnom či snehom. V prípade rozsvietenia je nutné čo najskôr zastaviť, nechať motor bežať na voľnobežných otáčkach a volič prevodovky nechať v polohe N.

temperature_indicator_cold

Kontrolka nízkej teploty chladiacej kvapaliny
Vozidlá, ktoré nie sú vybavené ukazovateľom teploty chladiacej kvapaliny, sú vybavené modrou kontrolkou. Tá sa rozsvieti ak je teplota chladiacej kvapaliny príliš nízka. Zhasne ak teplota chladiacej kvapaliny prekročí výrobcom stanovenú úroveň. Pokiaľ kontrolka svieti, neodporúča sa motor vytáčať do vysokých otáčok, ale jazdiť čo najplynulejšie.

high_beam_indicator

Kontrolka diaľkových svetiel
Svietiaca kontrolka upozorňuje na zapnuté diaľkové svetlá. Ak ide vozidlo v opačnom smere, je nutné okamžite prepnúť na stretávacie/tlmené svetlá. Najmodernejšie vozidlá s adaptívnymi svetlometmi dokážu prepínať medzi stretávacími a diaľkovými svetlami automaticky.

headlamp-low-beam

Kontrolka stretávacích svetiel

side-lamps

Kontrolka parkovacích svetiel

fog_lamp_indicator_symbol

Kontrolka predných hmlových svetiel svetiel
Zelená kontrolka signalizuje, že predné hmlové svetlá sú zapnuté. Ak nie je hmla, hustý dážď či sneženie a dohľadnosť je dobrá, treba vypnúť hmlové svetlá.

rear_fog_lamp_indicator_symbol

Kontrolka zadných hmlových svetiel svetiel
Žltá kontrolka signalizuje, že zadné hmlové svetlá sú zapnuté. Ak nie je hmla, hustý dážď či sneženie a dohľadnosť je dobrá, treba vypnúť hmlové svetlá. Vypnúť treba zadné hmlové svetlá aj v prípade, ak ide za vami druhé vozidlo. Intenzita zadného hmlového svetla je pomerne výrazná a zhoršuje/obmedzuje koncentráciu vodiča idúceho za vašim vozidlom.

start-stop-indicator

Kontrolka systému Štart-Stop
Kontrolka signalizuje, že systém štart-stop vypol motor. Po stlačení spojkového pedálu sa motor automaticky naštartuje. V prípade automatickej prevodovky stačí na naštartovanie uvoľniť brzdový pedál. Systém sa odporúča deaktivovať (najmä v prípade preplňovaných motorov) po dlhšej jazde po diaľnici alebo ak bol motor dosť namáhaný. Turbodúchadlo je totiž príliš zahriate a potrebuje sa schladiť aspoň minútu bežiacim motorom na voľnobehu. Taktiež je vhodné systém vypnúť, ak sa posúvate v krátky časových a úsekových vzdialenostiach v kolóne. Niekedy sa totiž stane, že sa motor v kolóne vypne a zapne aj 100x za sebou. Akumulátor aj štartér je síce odolnejší ako vo vozidlách bez systému štart-stop, to však neznamená, že životnosť je neobmedzená.

cruise_control_indicator_symbol

Kontrolka tempomatu
Kontrolka signalizuje, že regulácia rýchlosti je aktívna. Tempomat sa automaticky deaktivuje stlačením brzdového pedálu alebo spojky.

Osvetlenie

.

.

Adaptívne svetlomety

Kontrolka signalizuje poruchu v automatickej funkcii sklápania svetlometov. Svetlá sa však stále dajú sklápať manuálne. Odporúča sa navštíviť servis.

.

.

Ovládanie dosahu predných svetlometov

Porucha v systéme, dosah predných svetlometov nie je možné meniť. V závislosti od výrobcu nemusí byť v ikonke svetla výkričník. Odporúča sa navštíviť servis.

.

.

Dažďový a svetelný senzor

Kontrolka signalizuje poruchu v automatickom zapínaní a vypínaní stieračov a svetiel. Oboje je stále možné ovládať manuálne. Odporúča sa navštíviť servis.

.

.

Predné hmlové svetlá

Kontrolka môže mať u niektorých značiek zelenú farbu, jej význam je stále rovnaký. Signalizuje zapnutie predných hmlových svetiel. Ak na ceste nie je hmla, hustý dážď alebo sneženie, vypnite ich.

.

.

Zadné hmlové svetlá

Signalizuje zapnuté zadné hmlové svetlá. V prípade dobrej dohľadnosti ich vypnite.

Riadenie a zapaľovanie

.

.

Posilňovač riadenia

V niektorých modeloch môže byť vedľa ikonky volantu výkričník, význam je však rovnaký. Kontrolka označuje chybu vo funkcii posilňovača riadenia. Ak svieti oranžová, riadenie je funkčné, ovládanie volantu si ale vyžaduje väčšiu silu. Vytočte volant naplno doľava, následne naplno doprava a prejdite krátku vzdialenosť rýchlosťou 15 až 20 km/h. Pokiaľ kontrolka nezhasne, podľa situácie pomalou a opatrnou jazdou choďte do servisu alebo nechajte vozidlo odtiahnuť

.

.

Pokiaľ zasvieti červená, hrozí akútny výpadok servoriadenia. Vypnite motor na 30 sekúnd a pokiaľ kontrolka stále svieti, podľa situácie pomalou a opatrnou jazdou choďte do servisu alebo nechajte vozidlo odtiahnuť.

.

.

Zámok riadenia

Oranžová kontrolka signalizuje poruchu v elektronickom zámku riadenia, vyžaduje sa veľmi obozretná jazda. Červená farba varuje pred akútnou možnosťou zablokovania riadenia počas jazdy, ďalšia jazda sa z bezpečnostných dôvodov neodporúča. Nechajte vozidlo odtiahnuť do servisu

.

.

Zapaľovanie

Kontrolka môže zasvietiť v oranžovej alebo červenej farbe v závislosti od závažnosti chyby v zapaľovaní. I keď chyba sa na jazde nemusí nijako prejaviť, odporúča sa navštíviť servis.

.

.

Kľúč nie je vo vozidle

Týka sa len vozidiel s bezkľúčovým systémom a kontrolka signalizuje, že kľúč bol z kabíny odstránený, kým motor beží. Po vypnutí motora ho nebude možné znova naštartovať.

.

.

Slabá batéria v kľúči

Kontrolka signalizuje slabú batériu v kľúči a vyzýva vodiča k jej výmene.

Podvozok

.

.

Brzdový systém

Signalizuje zatiahnutú páku parkovacej (ručnej) brzdy alebo málo brzdovej kvapaliny v systéme. Stačí uvoľniť brzdu, ak však kontrolka svieti ďalej, hrozí nebezpečenstvo nehody. Odporúča sa navštíviť servis.

.

.

Parkovacia brzda

Upozorňuje na zatiahnutú parkovaciu brzdu. Pred rozjazdom uvoľnite páku parkovacej brzdy. V modeloch s elektrickou parkovacou brzdou sa tak deje samočinne.

.

.

Brzdové obloženie

Brzdové doštičky sú zodraté a musia byť vymenené. Odporúča sa pri najbližšej príležitosti zájsť do servisu a pred výmenou neplánovať dlhé cesty.

.

.

Vzduchové tlmiče

Kontrolka signalizuje poruchu v systéme vzduchových tlmičov, čo môže výrazne ovplyvniť handling, stabilitu a svetlú výšku vozidla. Odporúča sa ihneď navštíviť servis.

.

.

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Upozornenie, že tlak v pneumatikách klesol pod výrobcom stanovené hodnoty. Môže ísť o defekt, ale môže sa tak stať napríklad aj v zime po mrazivej noci. Počas jazdy sa vzduch v pneumatike zahreje, zväčší svoj objem a kontrolka zhasne. Pokiaľ sa tak nestane, skontrolujte tlak a pneumatiky dofúkajte. Ak kontrolka svieti ďalej, nechajte skontrolovať pneumatiky, môže ísť aj o chybu senzora alebo ventilu.

Pohon

.

.

Automatická prevodovka

Signalizuje poruchu v automatickej prevodovke a môže ju sprevádzať správa na palubnej doske. Vo väčšine prípadov sa odporúča navštíviť servis.

.

.

Uzávierka diferenciálu

Kontrolka signalizuje vodičovi uzávierku diferenciálu. Vyskytuje sa najmä v terénnych vozidlách.

Motor

.

.

Kontrolka motora

Signalizuje poruchu zapaľovania, vstrekovania paliva alebo čistenia výfukových plynov, eventuálne aj pohonu vačkového hriadeľa. Odporúča sa pomalou jazdou zájsť do servisu, inak riskujete prepálenie katalyzátora. Pri poruche zapaľovania sa musíte nechať odtiahnuť.

.

.

Tlak oleja

Kontrolka varuje pred nedostatočným tlakom oleja v motore, čo môže naznačovať aj nízku hladinu oleja. Ak oranžová kontrolka svieti, signalizuje nízku hladinu oleja. Ak bliká, môže varovať aj pred poruchou senzora. Akonáhle zasvieti na červeno, ihneď zastavte a vypnite motor. Ak je málo oleja, dolejte a naštartujte znova. Pokiaľ stále kontrolka svieti, okamžite motor vypnite a nechajte vozidlo odtiahnuť do servisu. V opačnom prípade hrozí jeho totálne zničenie.

.

.

Teplota chladiacej kvapaliny

Kontrolka signalizuje prehrievanie motora, čo môže znamenať jeho preťaženie alebo chýbajúcu chladiacu kvapalinu. Zapnite vykurovanie na maximum. Ak po minúte kontrolka nezhasne, vypnite motor, skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a prípadne dolejte. Pokiaľ ani po doliatí kvapaliny kontrolka nezhasne, môže ísť o poruchu chladiaceho systému. Ďalšia jazda sa neodporúča, nechajte vozidlo odtiahnuť do servisu.

.

.

Žeraviace sviečky

Kontrolka sa nachádza iba vo vozidlách s naftovým motorom a pred naštartovaním signalizuje predhrievanie motora. Naštartujte až po jej zhasnutí. Ak svieti alebo bliká aj po naštartovaní motora, prípadne sa rozsvieti počas jazdy, upozorňuje na poruchu v riadiacom systéme motora. Vozidlo musí ísť bezodkladne do servisu, môže ísť aj po vlastnej osi, jazda však musí byť pomalá a opatrná.

.

.

Riadiaci systém motora

Táto kontrolka má pre benzínové motory rovnaký význam ako kontrolka žeraviacich sviečok pre naftové. Signalizuje poruchu v riadiacom systéme motora. Opatrnou a pomalou jazdou dopravte vozidlo bezodkladne do servisu.

.

.

Filter pevných častíc

Signalizuje chybu v regenerácii filtra pevných častíc. Ak svieti aj kontrolka paliva, dotankujte. Akonáhle máte dostatok paliva, minimálne 15 minút jazdite rýchlosťou 60 km/h pri 1 800 až 2 500 ot/min, kým kontrolka nezhasne. Pokiaľ svieti aj naďalej navštívte najbližší servis alebo nechajte vozidlo odtiahnuť.

.

.

Systém nabíjania

Nedobíja sa akumulátor. Mohlo dôjsť k poškodeniu alternátora alebo regulátora napätia, ale mohol sa roztrhnúť aj hnací remeň. Odporúča sa ihneď zastaviť, vypnúť motor a skontrolovať klinový remeň. Ak je remeň roztrhnutý, už neštartuje, nakoľko remeň poháňa aj vodné čerpadlo. Pokiaľ je remeň v poriadku, opatrne zájdite do najbližšieho servisu.

Bezpečnostné prvky

.

.

ABS

ABS alebo aj ESP sú nefunkčné. Brzdenie je síce stále možné, ABS ani ESP však nebudú pracovať. Pri silnom alebo núdzovom brzdení hrozí nebezpečenstvo šmyku. Odporúča sa návšteva servisu.

.

.

ESP

Ak kontrolka bliká, upozorňuje na zásahy stabilizačného systému. Pokiaľ svieti nepretržite, môže signalizovať vypnutie systému ESP. Ak vodič znovu tlačidlom aktivuje systém, kontrolka musí zhasnúť. V prípade, že svieti aj napriek zapnutému systému, signalizuje poruchu. Brzdenie je síce stále možné, ESP však nezasiahne. Prispôsobte rýchlosť podmienkam a navštívte servis.

.

.

Asistent kontroly vybočenia z jazdného pruhu

Zelená kontrolka signalizuje zapnutie asistenčného systému. Oranžová znamená, že systém pracuje, ale nedokáže detekovať jazdné pruhy. Poruchu signalizuje oranžová obyčajne s príslušným oznámením na palubnej doske.

.

.

Systém airbagov a bezpečnostných pásov

Ide o poruchu airbagov alebo predpínačov bezpečnostných pásov. Airbagy sa nemusia pri náraze aktivovať alebo, čo je horšie, vystrelia bez zvláštneho dôvodu. V niektorých prípadoch signalizuje vypnutie predného airbagu. Rovnako môže ísť o varovanie, že bezpečnostné pásy nemusia správne plniť svoju funkciu. Odporúča sa urýchlená návšteva servisu.

.

Systém štart-stop

Signalizuje, že systém štart-stop vypol motor. Po stlačení spojkového pedála sa motor automaticky naštartuje. V prípade automatickej prevodovky stačí na naštartovanie povoliť brzdu. Preškrtnutá kontrolka znamená vypnutý systém.

.

.

Bezpečnostné pásy

Jeden alebo viacerí pasažieri nie sú pripútaní bezpečnostným pásom, obyčajne sprevádzané aj zvukovým varovným signálom. Odporúča sa pripútať a vyzvať k tomu aj ostatných cestujúcich.

Zdroj: http://autobild.cas.sk/clanok/199721/kontrolky-v-aute-coze-mi-to-tam-zasa-svieti

http://www.autorubik.sk/technika/kontrolky-vozidla-a-ich-vyznam/